#

กองทุน

กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

#

แนวทางช่วยเหลือ COVID-19 ภาค 1/2564

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนมหาวิทยาลัยรังสิตและกระทรวงอุดมศึกษาฯ จึงเห็นสมควรร่วมกันดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

รายละเอียด

#

กองทุนบุญตะวัน ภาค 1/2564

เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564